top of page
dr AGATA OPALSKA-KASPRZAK

DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem w dyscyplinie prawo, specjalność postępowanie karne. W 2019 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

W październiku 2015r. rozpoczęła studia III – stopnia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie i prowadziła zajęcia dydaktyczne w ramach praktyki  zawodowej dla studentów prawa, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, a po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych została zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego

i Psychologii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W lipcu 2019r. odbyła staż naukowy na Wydziale Prawa Tarnopolskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu na Ukrainie. W celu uzyskania wiedzy praktycznej równolegle z rozpoczęciem studiów doktoranckich stale współpracowała z kancelariami prawniczymi.

Autorka licznych publikacji z zakresu nauk penalnych, w tym monografii pt. Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna. W listopadzie 2018r. otrzymała nagrodę w konkursie im. Prof. Tadeusza Hanauska za „Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” w kategorii prac doktorskich. Aktualnie współpracuje

z Kancelarią Radcy Prawnego oraz prowadzi zajęcia z zakresu prawa

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Uczestniczka wielu konferencji naukowych z zakresu prawa o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Polska, Ukraina, Słowacja, Włochy). Współredagowała 8 recenzowanych prac zbiorowych.

 

 

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Opalska-Kasprzak Agata, Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Wydaw. Difin S.A., Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8085-732-2.

 2. Opalska A., Treder M., Tymieniecka A., Social media - analiza prawnokarna i kryminologiczna. Zagadnienia wybrane, Wydaw. Volumina pl. Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, ISBN: 978-83-7867-371-2.

 3. Obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami w czasie trwania i po ustaniu małżeństwa w prawie polskim, książka pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia Prawne, red. J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015, ISBN: 978-83-62383-64-1.

 4. Grooming zagrożeniem bezpieczeństwa dla dzieci w cyberprzestrzeni, artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym Zeszyty Naukowe Collegium Balticum Nr 10, Szczecin 2016, ISSN: 2391-9094.

 5. Zmiany dotyczące dowodów w postępowaniu karnym w świetle nowelizacji z 2015 i 2016 r., artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym Kortowski Przegląd Prawniczy 2016 (nr 4), ISSN: 2300-4673.

 6. Problematyka ochrony zabytków sakralnych w polskim prawie karnym, artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym Kortowski Przegląd Prawniczy 2016 (nr 3), ISSN: 2300-4673.

 7. Zagrożenia cyfrowe przy płatnościach elektronicznych,, e- monografia pt. Prawo karne skarbowe - wybrane zagadnienia teorii i praktyki, KPP Monografie 2016, ISBN: 978-83-62383-84-9.

 8. Silk Road – jedwabny szlak narkotykowy w cyberprzestrzeni, książka pt. Przestępczość. Dowody. Prawo. Księga Jubileuszowa Prof. Bronisława Młodziejowskiego, red. J. Moszczyński, D. Solodov, I. Sołtyszewski, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016,  ISBN: 978-83-8100-008-6.

 9. Zmiany procedury karnej a praktyka orzecznicza sądów powszechnych, książka pt. Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, red. T. Gardocka, D. Jagiełło, P. Herbowski, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-8859-5.

 10. Procedura przeszukania systemów komputerowych, [w:] B. Hołyst, J. Duży, P. Grzegorczyk, Z. Wardak, D. Wąsik (red.), Doprawdy litość to zbrodnia : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita,  Łódź 2018, ISBN: 978-83-8142-221-5, s. 697-708.

 11. Cyberterroryzm – współczesne zagrożenie bezpieczeństwa, książka pt. Współczesny terroryzm. Wymiary działania i skutki, pod red. nauk. A. Aksamitowskiego, S. Bylina, M. Cypryjaka, Wydaw. ZAPOL Sobczyk s.j., Szczecin 2018, ISBN: 978-83-7518-865-3.

 12. Śmierć wskutek użycia broni palnej – aspekty prawno-kryminalistyczne, e-monografia pt. Śmierć w wielu odsłonach. Problemy wybrane, red. E. Żywucka-Kozłowska, A. Opalska, M. Treder, Olsztyn 2017, ISBN: 978-83-949079-4-5.

 13.  Problematyka plagiatu w perspektywie prawa karnego i autorskiego – zagadnienia wybrane, artykuł w czasopiśmie Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 40, ISSN: 1644-0412.

 14.  Przeszukanie - wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminalistyczne, książka pt. Guarantee and protection of fundamental human rights as an integral element of the integration of Ukraine in the EU, pod red. nauk. M. Różański, S. Banakh, O. Koval, Wydaw. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2019, ISBN:  978-83-65992-40-6.

Agata Opalska-Kasprzak.jpg
bottom of page