top of page
ks. dr MAREK PASZKOWSKI

DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Specjalista z zakresu kościelnego prawa karnego, adwokat kościelny w sprawach karnych prowadzonych wobec duchownych.

Ukończył 2 kierunki studiów magisterskich: teologię (PAT w Krakowie – 1984) oraz prawo kanoniczne (KUL – 1988 r.). Licencjat kościelny obronił w 1988 r., promotorem pracy „Udział biegłego w procesie

o orzeczenie nieważności małżeństwa według Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i 1983 r.” był ceniony specjalista z kanonicznego prawa procesowego, ks. prof. Jerzy Grzywacz. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. W 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa wyznaniowego. Temat pracy doktorskiej: „Zasada współdziałania państwa i Kościoła katolickiego w zakresie ochrony i opieki nad nieruchomymi zabytkami sakralnymi w Polsce”. Od ponad 20 lat sędzia Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Wykłada prawo kanoniczne i wyznaniowe na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Kanonik gremialny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, dziekan dekanatu Barczewo, proboszcz parafii św. Anny w Barczewie, kapelan Zakładu Karnego w Barczewie oraz kapelan Domu Pomocy Społecznej w Barczewie (archidiecezja warmińska). Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz Międzynarodowej Rady Pedagogów Katolickich. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Specjalista z zakresu kościelnego prawa karnego, adwokat kościelny w sprawach karnych prowadzonych wobec duchownych.


Wybrane publikacje:

 1. Prawo do prywatności na etapie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa kanonicznego, [w:] Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych, red. J. Zieliński, M. Hucał, Warszawa 2019, s. 401-423.

 2. Ochrona prawna i opieka nad nieruchomymi zabytkami sakralnymi Kościoła Katolickiego w Polsce, Olsztyn 2018, ss. 242.

 3. Prawna ochrona zabytków sakralnych w Polsce (1918-1928), [w:] Zborník. Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví a súcasnej potreby ich synergi, Belianum. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2018, s. 42-52.

 4. Informacja gromadzone w ramach przesłuchania stron w procesie o nieważność małżeństwa – ustawodawstwo i praktyka, [w:] Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, red. P. Fajgielski, A. Tunia, Lublin 2018, s. 207-215.

 5. Subwencje państwowe na renowacje zabytków sakralnych w Polsce, [w:] Ekonomia człowieka – wymiary i aspekty, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2017, s. 227-240.

 6. Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie kanonicznym, [w:] Otwarte usta: wolność słowa i człowieka, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 24-36.

 7. Urząd sędziego kościelnego – teoria i praktyka, [w:] Autorytet wyzwania - oczekiwania - zadania, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 309-316. 

 8. Przeszkody małżeńskie, a prawo do zawarcia tzw. małżeństwa konkordatowego, [w:] Problemy współczesności. Społeczeństwo-Prawo-Gospodarka-Nauka, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 138-154.

 9. Kanoniczna zdolność do zawarcia małżeństwa gwarancją udanego związku?, [w:] Instytucja małżeństwa - wyzwanie dla ustawodawcy, red. M. Różański, J. Krzynówek, L. Krzyżak, Olsztyn 2016, s. 39-49.

 10. Nieobecność strony w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 1 (2016), s. 88-91.

 11. Prawo wewnętrzne Kościoła katolickiego a polski porządek prawny, red. J. Cymbała, J. Krzywkowska, M. Paszkowski, Olsztyn 2015, ss. 384.

Marek Paszkowski.JPG
bottom of page