top of page
dr hab. JUSTYNA KRZYWKOWSKA

Prawnik, kanonista

Ukończyła 3 kierunki studiów magisterskich: prawo (UMK), prawo kanoniczne (UKSW) i teologię (UWM). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w listopadzie 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2021 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

w Lublinie uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa – nauki prawne.

W latach 2004-2008 pełniła urząd notariusza Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

W 2006 r. wyznaczona na pisarza w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kard. Stanisława Hozjusza.


W latach 2006-2012 była członkiem Komisji ds. Rodziny Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej. W dowód uznania za podjęcie badań w przedmiocie udziału adwokata w kanonicznym procesie

o stwierdzenie nieważności małżeństwa została powołana w 2009 r. do zespołu ekspertów Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski do przygotowania ogólnopolskich norm dotyczących adwokatów
kościelnych. Od 2010 r. współpracuje z Krajową Izbą Adwokatów Kościelnych (dawna nazwa: Korpus Adwokatów Kościelnych w Polsce). Od 1 października 2006 r. zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia z etyki prawniczej, prawa kanonicznego i wyznaniowego. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Uczestniczka wielu konferencji z zakresu prawa kanonicznego
(Polska, Ukraina, Słowacja, Czechy, Włochy).

Autorka ponad 100 tekstów naukowych.

 


Wybrane publikacje z prawa procesowego:


1. Instrumenty prawne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
przetwarzanych na forum sądownictwa wyznaniowego w sprawach
małżeńskich, [w:] National security in modern world: legal, technological and social communication aspects, eds. J. Mrozek, S. Banakh, S. Mazepa, Ełk 2021, s. 131-140.
2. Udział osadzonego w postępowaniu w sprawie o nieważność małżeństwa kanonicznego - aspekty prawne, [w:] Człowiek - Państwo - Kościół: księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. P. Sobczyk, P. Steczkowski, Lublin 2020, s. 197-212.
3. Adwokat - realny pomocnik czy zbędny "dodatek", „Roczniki Nauk Prawnych” 30 (2020) 3, s. 213-224.
4. Matrimonium invalidum w optyce polskiego sądownictwa wyznaniowego, [w:] Guarantee and protection of fundamental human rights as an integral element of the integration of Ukraine in the EU, red. M. Różański, S. Banakh, O. Koval, Olsztyn 2019, s. 155-165.
5. Prawo do rozpatrzenia sprawy małżeńskiej przez sąd kościelny, „Studia Prawnoustrojowe” 41 (2018), s. 97-108.

6. Adwokat w sprawach o nieważność małżeństwa. Rozwiązania ustawodawcze i ich stosowanie w sądach kościelnych (1983-2018), Olsztyn 2018 (współautor R. Sztychmiler).
7. Acta causae i acta processus. Zastosowanie zasady pisemności

w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Informacja

w postępowaniach sądowych i administracyjnych, red. P. Fajgielski, A. Tunia Lublin 2018, s. 195-205.
8. Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Różański, J. Krzywkowska, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, ss. 366.
9. Koszty sądowe w procesie o nieważność małżeństwa. Perspektywa polska, [w:] Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, s. 185-195.
10. Separacja szansą na wyjście z kryzysu małżeńskiego – ujęcie kanonistyczne, [w:] Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi

z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Różański, J. Krzywkowska, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, s. 109-118 (współautor M. Paszkowski).
11. Potrzeba nowelizacji kanonicznego prawa kanonicznego?, [w:] Kvalita
normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu (zborník z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické 
Dni Práva, 23-24 november 2016, zámok Vígl'aš), Belianum. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta UMB 2017, s. 212-223.
12. Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, M. Paszkowski, Olsztyn 2017, ss. 203.
13. Poszukiwanie prawdy w procesie o nieważność małżeństwa, „Pedagogia Ojcostwa” 12/1 (2016), s. 22-30
14. Prawo ubogich a koszty związane z procesem o nieważność małżeństwa, [w:] Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016, s. 73-81.
15. Adwokat kościelny a służba prawdzie, [w:] Autorytet: wyzwania – oczekiwania – zadania, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 317-325.
16. Przyspieszenie procedury orzekania nieważności małżeństwa realną pomocą wiernym rozwiedzionym, [w:] Problemy współczesności: społeczeństwo – prawo – gospodarka, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016, s. 105-119.
17. Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych: teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016, ss. 371.
18. Wyrok w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Instytucja małżeństwa – wyzwanie dla ustawodawcy, red. M. Różański,

J. Krzynówek, L. Krzyżak, Olsztyn 2016, s. 75-83.
19. Kodeks Prawa Kanonicznego źródłem prawa dla wiernych Kościoła
rzymskokatolickiego na całym świecie, [w:] Konwergencja w prawie?, red. J.J. Szczerbowski, Warszawa – Berlin 2016, s. 183-200.
20. Wypaczony obraz procesów o nieważność małżeństwa wyzwaniem dla sądownictwa kościelnego, [w:] Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, red. J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Olsztyn 2015, s. 97-106.
21. Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, red.

J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Olsztyn 2015, ss. 381.
22. Skarga powodowa o nieważność małżeństwa - wymogi materialne

i formalne, „Kościół i Prawo” 3/16 (2014), nr 2, s. 159-175.
23. Klient nasz pan? - działania adwokatów a dobro duchowe małżonków, [w:] „Favor matrimonii”? Teoria i praktyka, red. L. Świto, M. Tomkiewicz, Olsztyn 
2014, s. 11-23.
24. Status prawny osób żyjących w związkach niesakramentalnych, [w:]
Samotność: wybór czy konieczność?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s.
377-389.
25. Uzupełnianie materiału dowodowego w trakcie trwania procesu

o nieważność małżeństwa, [w:] Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, s. 135-148.
26. Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, ss. 237.
27. Dowodzenie w procesach karnych, red. R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J.
Krzywkowska, Olsztyn 2014, ss. 243.
28. Troska o samotnych w przepisach prawa kanonicznego, [w:] Samotność: rzeczywistość czy fikcja?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013,

s. 881-894.
29. Kognicja sądów powszechnych (świeckich) w zakresie kanonicznych
procesów małżeńskich z udziałem niekatolików, [w:] Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, s. 245-264 (współautor A. Bitowt).
30. Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab.
Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy
naukowej, red. M. Różański, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, ss. 394.
31. Anoreksja jako przyczyna niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, [w:] Fides et bellum. Księga poświęcona Pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała śp. Tadeusza Płoskiego,

t. 2, red. B. Sitek, T. Jasudowicz, M. Seroka, Olsztyn 2012, s. 287-296.
32. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. 1, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, ss. 668. Problemy z sądową ochroną praw
człowieka, t. 2, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, ss. 582.
33. Adwokat kościelny, dawniej i dziś, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, C. Lazaro Guillamon, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 353-366.
34. Łączenie funkcji adwokata z funkcją pełnomocnika w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Współpraca sądów ze stronami procesowymi adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 135-142.
35. Obrońca węzła małżeńskiego gwarantem ważności i trwałości małżeństwa, [w:] Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler,

J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 275-299 (współautor M. Krzywkowska).
36. Współpraca sądów ze stronami procesowymi adwokatami, red. R.
Sztychmiler,J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, ss. 324.
 
Przyznane nagrody:

1. Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1 października 2011 r.
2. Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, 1 grudnia 2015 r.
3. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2016 r. odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (Legitymacja Nr 495-2016-116).
4. Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1 grudnia 2017 r.
5. Brązowy Krzyż Zasługi, na mocy postanowienia Prezydenta RP odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz ochrony małżeństwa i rodziny w prawie polskim i kanonicznym (Legitymacja Nr 115-2020-2), 14 kwietnia 2020 r.


W 2014 r. zrealizowała zagraniczny staż dydaktyczny na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (Wydział Prawa Kanonicznego).

Justyna Krzywkowska.jpeg
bottom of page